Regulamin - Hardy Crossfit

 1. Niniejszy Regulamin określa warunki korzystania z usług Be Fit Team Paweł Raczak i Adam Pańko Spółka Cywilna z siedzibą we Wrocławiu przy ul. Nyskiej 59-61. NIP 899-276-08-75, zwany w dalszej części Umowy „Hardy CrossFit”.
 2. Hardy CrossFit mieszczącego się we Wrocławiu przy ul. Nyskiej 59-61, a osobą korzystającą z usług oferowanych przez Hardy CrossFit dalej („Członek klubu”).
 3. Klub świadczy usługi zajęć sportowych w zakresie grupowych zajęć CrossFit oraz udostępniania Klub w ramach czasu Open Box do indywidualnych ćwiczeń Członków klubu.
 4. Z usług Klubu mają prawo korzystać wszyscy chętni, którzy zawarli umowę z Hardy CrossFit na zasadach określonych w niniejszym Regulaminie.

 

I. DEFINICJE

 1. Cennik – lista opłat obowiązujących za zakup określonego rodzaju Karnetu.
 2. Karnet – karta wydawana przez Hardy Crossfit Członkom klubu uprawniająca do uczestnictwa w zajęciach sportowych oferowanych przez Hardy CrossFit.
 3. Klient – osoba niemająca zawartej umowy z klubem korzystająca z bezpłatnie z usług klubu po raz pierwszy.
 4. Klub – miejsce świadczenia usług zajęć sportowych przez Hardy CrossFit przy ul. Nyskiej 59-61 z siedzibą we Wrocławiu.

 

II. CZŁONKOSTWO

 1. Członkiem klubu może zostać osoba mająca ukończone 18 lat posiadająca pełną zdolność do czynności prawnych. Za pisemną zgodą opiekuna ustawowego, Członkiem klubu może zostać osoba nieposiadająca pełnej zdolności do czynności prawnych, która ukończyła 16 rok życia.
 2. Do nabycia statusu Członka klubu niezbędne jest zawarcie umowy z Hardy CrossFit o świadczenie zajęć sportowych.
 3. Członek klubu może, korzystać z siłowni oraz zajęć grupowych w godzinach otwarcia klubu, na zasadach określonych w Regulaminie w zależności od rodzaju Karnetu.

 

III. PRAWA I OBOWIĄZKI CZŁONKÓW KLUBU

 1. Każdy Członek Klubu zobowiązany jest do:
  1. zapoznania się i przestrzegania niniejszego Regulaminu,

  2. stosowania i zachowywania czystości oraz stosowania się do ogólnie przyjętych norm zachowania podczas korzystania z usług Klubu,

  3. korzystania z własnego ręcznika podczas ćwiczeń,

  4. przebrania się w strój sportowy, przed wejściem na teren sali do ćwiczeń siłowych lub zajęć grupowych,

  5. do zostawienia po sobie bezwzględnego porządku oraz czystości, co w szczególności rozumiane jest, jako odkładanie sprzętu we wskazane przez klub miejsce,

  6. przechowywania swoich rzeczy w udostępnianych szafkach tylko na czas pobytu w klubie, chyba, że na terenie Klubu znajdują się szafki przeznaczone do wynajęcia przez Członka klubu (Szafki personalne),

  7. korzystania z pomieszczeń, urządzeń i sprzętu należącego do Klubu w sposób zgodny z ich przeznaczeniem,

  8. przestrzegania przepisów przeciwpożarowych oraz instrukcji użytkowania poszczególnych pomieszczeń, urządzeń i sprzętów należących do Klubu, w szczególności instrukcji przekazywanych przez instruktorów oraz obsługę,

  9. noszenia obuwia kąpielowego na gumowej antypoślizgowej podeszwie w pomieszczeniach takich jak łazienki oraz pomieszczenia prysznicowe,

  10. opuszczenia terenu Klubu najpóźniej w godzinach jego zamknięcia,

  11. poinformowania obsługi Klubu o ciąży, schorzeniach cukrzycowych, niskim lub wysokim ciśnieniu, chorobach serca lub innych schorzeniach.

  12. W ww. przypadkach Członek klubu/Klient powinien przedstawić w recepcji Klubu oświadczenie lekarza zezwalające na przyjęcie go do Klubu i zezwalające na wykonywanie ćwiczeń.

 2. Członek Klubu posiadający kartę partnerską honorowaną przez Klub (informacja o honorowanych kartach partnerskich dostępna jest w recepcji Klubu), upoważniającą do uczestniczenia w zajęciach, ma obowiązek przy wejściu do Klubu przekazać ww. kartę pracownikowi recepcji wraz z ważnym dowodem osobisty w celu pobrania opłaty przez Klub.
 3. Członek Klubu posiadający karnet ma obowiązek okazywać go przy wejściu do Klubu i przyłożenia do urządzenia rejestrującego przy recepcji Klubu.
 4. Członek Klubu ponosi materialną odpowiedzialność za uszkodzenia lub zniszczenie pomieszczeń, urządzeń lub sprzętu należących do Klubu.
 5. Klient korzystający z usług Klubu na zasadzie jednorazowego wejścia zobowiązany jest do pozostawienia w recepcji Klubu dowodu tożsamości. W przypadku braku dokumentu tożsamości Klient zobowiązany jest pozostawić w recepcji Klubu kaucję w wysokości 50zł.
 6. Członek klubu ma prawo odstąpienia od umowy w terminie 14 dni od jej zawarcia, jeżeli w tym terminie nie skorzystał z Karnetu.
 7. Odstąpienie od umowy nastepuje w momencie złożenia oświadczenia o odstąpieniu oraz zwrotu niewykorzystanego karnetu w recepcji Klubu, w terminie przewidzianym w powyższym punkcie (pkt 6).
 8. Przed przystąpieniem do zajęd sportowych Członek klubu zobowiązany jest do zapisania się na zajęcia za pośrednictwem strony internetowej www.hardycrossfit.pl

IV. RODZAJE KARNETÓW

 1. Hardy CrossFit oferuje następujące rodzaje karnetów:
  1. Karnet 10 Wejść
  2. Karnet Open 1 miesiąc
  3. Karnet Open 3 miesiąc
  4. Karnet Open 6 miesiąc
  5. Karnet Open 12 miesiąc
  6. Karnet „Cho Na Rano”
  7. Karnet „Cho Na Rano” Student
  8. Karnet On Ramp
  9. Karnet 10 Wejść nauka podnoszenia ciężarów
  10. Karnet 10 Wejść Mobility
 2. Wysokość opłat za poszczególne rodzaje karnetów określa Cennik.

V. OPŁATY

 1. Opłaty zarówno za Karnety obowiązują w takiej wysokości jak przedstawiono w Cenniku i są płatne najpóźniej przed pierwszym wykorzystaniem karnetu. Opłaty należy uiścić w recepcji Klubu.
 2.  Opłaty za karnet wyszczególnione są w Cenniku. Opłaty są należne i płatne za poszczególne okresy rozliczeniowe, okresem rozliczeniowym jest jeden miesiąc kalendarzowy lub w zależności od rodzaju Karnetu określona ilość wejść. Wszelkie płatności otrzymywane z góry będą traktowane, jako wpłaty na poczet usług świadczonych w kolejnych okresach rozliczeniowych.
 3. W przypadku, gdy umowa została zawarta na określoną liczbę wejść, opłata za karnet płatna jest w chwili zawarcia umowy.
 4. Opłaty za karnet można wnosić w formie gotówkowej i bezgotówkowej. Płatność może być dokonywana zarówno przy użyciu karty płatniczej (Visa, Visa Electron, MasterCard, MasterCard Electronic, Maestro), przelewu bankowego, jak również korzystając z opcji przelewy24.

 

VI. REKLAMACJE

 1. Członek klubu oraz Klient są mogą składać reklamacje dotyczące wykonywania umowy przez Hardy CrossFit w formie pisemnej na adres Klubu lub w formie elektronicznej na adres: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript..
 2. Hardy CrossFit rozpatruje reklamacje w terminie 21 dni i udziela odpowiedzi w formie pisemnej lub formie elektronicznej, w zależności od sposoby wpłynięcia reklamacji do Klubu.

 

VII. INNE POSTANOWIENIA

 1. Hardy CrossFit jest uprawniony do fotografowania swoich obiektów dla celów reklamowych i promocyjnych usług i produktów Hardy CrossFit, w tym także utrwalania wizerunku Członków klubu. Hardy CrossFit zastrzega sobie prawo do wizualnego monitoringu Klubu. Obrazy z kamer przeglądane są tylko przez osoby upoważnione. Kamery zainstalowane są jedynie w celach bezpieczeństwa i celach dowodowych. Klient podpisując Regulamin wyraża zgodę na rejestrowanie jego wizerunku. 
 2.  Rzeczy znalezione w Klubie oraz w szafkach Klubowych będą przechowywane przez okres 14 dni, na koszt i ryzyko osoby, która taką rzecz w Klubie, lub szafce klubowej pozostawiła. Rzeczy pozostawione w Klubie i nieodebrane we wskazanym czasie zostaną uznane za porzucone w rozumieniu art. 180 k.c. Za mienie pozostawione niezgodnie z brzmieniem pkt..2 Hardy CrossFit nie ponosi odpowiedzialności. 
 3.  Hardy CrossFit ma prawo do czasowego nieświadczenia usług i zamknięcia Klubu, w celu przeprowadzenia prac konserwatorskich, remontów lub innych koniecznych działań. W takim przypadku karnety ulegają przedłużeniu o okres trwania remontu.
 4.  Hardy CrossFit zapewnia Członkom klubu bezpłatną opiekę i poradę instruktorów.
 5.  Personel Klubu nie posiada wykształcenia medycznego. W razie jakichkolwiek wątpliwości dotyczących sprawności fizycznej lub zdolności do wykonywania ćwiczeń fizycznych, Członek klubu przed przystąpieniem do wykonywania jakichkolwiek ćwiczeń fizycznych powinien zasięgnąć niezależnej porady medycznej.
 6.  Na terenie Klubu zabronione jest spożywanie alkoholu oraz środków odurzających.
 7.  Hardy CrossFit nie ponosi odpowiedzialności za uszkodzenia ciała, wywołanie rozstroju zdrowia lub śmierci Członka klubu, powstałe w związku z korzystaniem z usług Hardy CrossFit (włączając zdarzenia spowodowane użyciem urządzeń lub sprzętu należących do Hardy CrossFit). 
 8.  Hardy CrossFit zastrzega sobie, iż uczestnicy szkoleń, warsztatów, imprez, eventów itp. organizowanych przez Hardy CrossFit wyrażają zgodę na przetwarzanie teraz i w przyszłości przez Hardy CrossFit wszelkich dokumentów przedstawiających wizerunek uczestników (zdjęcia itp.)
 9.  Użyczanie karnetu innemu Członkowi klubu oraz osobie trzeciej jest zabronione.
 10.  W wyjątkowych sytuacjach po wyrażeniu zgody przez pracownika recepcji Członek może zaproponować inną osobę na swoje miejsce w czasie trwania niniejszej umowy. Zaproponowana osoba wejdzie w prawa i obowiązki Członka klubu, po wcześniejszym podpisaniu przez nową osobę Umowy. W celu skorzystania z powyższego Członek klubu musi mieć uregulowane wszystkie dotychczasowe należności z tytułu opłat Członkowskich.
 11.  Klub zobowiązuje się do dołożenia wszelkich starań, aby zapewnić bezpieczeństwo mienia będącego własnością Członków klubu, aczkolwiek nie ponosi odpowiedzialności za rzeczy pozostawione na terenie obiektu.